Home


Stap dichter naar evenwicht v/m in politiek

zij-kant lanceerde naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei een ‘Stem vrouw’-oproep. Onze verschillende politieke niveaus kenden voor de verkiezingen nog geen evenwicht v/m. We keken daarom uit naar de eerste resultaten van de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.

In het algemeen zetten politica’s weer een stap vooruit. In Vlaanderen komen we met 44% vrouwen (t.o.v. 41% in 2009) zelfs in de buurt van een genderevenwicht. In de Kamer zien we een status quo, met 39% vrouwelijke Kamerleden in 2010 en in 2014. Bij de Belgische vertegenwoordigers in Europa zetten vrouwen een kleine stap achteruit. Terwijl we in 2009 32% vrouwen afvaardigden, ligt dit in 2014 op 29%. Opvallend: sp.a zet zijn meerderheid aan vrouwelijke lijsttrekkers effectief om in een meerderheid aan vrouwelijke verkozenen, met 19 vrouwen en 16 mannen. De Europese en de Brusselse lijst voor Vlaanderen (waar telkens 1 zetel werd gewonnen) tonen dat het lijsttrekkerschap niet onbelangrijk is.

Is de strijd voor een evenwicht v/m in de politiek dan gestreden? Niet helemaal: een score tussen 30% en 44% is nog steeds een buis. Kunnen we quota v/m opheffen? Ook niet en het schrappen van quota lijkt zelfs voor mannen niet wenselijk. Een analyse van de voorkeurstemmen en de verdeling van de lijststemmen leert dat zowel vrouwen als mannen door het quotasysteem gered worden. Jawel, er zijn tegenwoordig ook heel wat vrouwen die de kiezer van hun politieke kwaliteiten kunnen overtuigen. Zij springen hier en daar over een mannelijke tweede, net zoals mannen soms over een vrouwelijke tweede springen. Quota garanderen binnen de subtop diversiteit. Ze bieden startende vrouwelijke en mannelijke politici gelijke kansen. Dit is essentieel voor onze politieke toekomst.

Ervaring en zichtbaarheid spelen immers de grootste rol wanneer het om voorkeurstemmen gaat. De top wordt nog steeds gevormd door politici die een functie als minister, voorzitter of fractieleider uitoefenden. Enkele anciens, zoals Daniël Termont, slagen er met hun voorkeurstemmen in over andere kandidaten te springen. Quota garanderen dat vrouwen en mannen die ervaring in gelijke mate kunnen opbouwen. zij-kant pleit er bij partijen ook al jaren voor dat ze in gelijke mate investeren in de opleiding en begeleiding van vrouwelijke en mannelijke kandidaten. Op dit ogenblik gaan bv. mannen met het grootste deel van de campagnebudgetten aan de haal.

De resultaten tonen eveneens het belang van de campagne ‘Let’s make it fifty-fifty’ door o.a. Amazone en de Vrouwenraad. Ministers staan constant in de schijnwerpers waardoor ze meer stemmen kunnen winnen. Bestaat een regering vooral uit mannen, dan zullen net zij opnieuw profiteren van hun zichtbaarheid. Een evenwichtige verdeling v/m in een regering komt het genderevenwicht ook in de volgende legislatuur ten goede.

Kortom, hou die quota nog maar even aan. Ze komen zowel vrouwelijke als mannelijke starters ten goede. En naast een progressieve regering, wenst zij-kant een regering die vrouwen en mannen in gelijke mate vertegenwoordigd.

Let's make it fifty-fifty

Amazone, Conseil des Femmes Francophones de Belgique, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Vrouwenraad lanceren omwille van deze hardnekkige ongelijkheden de oproep “Let’s make it fifty-fifty”.

Boegbeelden van de campagne zijn 3 doorwinterde politici: Willy Claes, Herman De Croo en Mark Eyskens. Zij stellen zich voor dat ze vrouwen hadden kunnen zijn. Hun oproep: “Stem vrouw!” Want vrouwen vormen slechts een derde van alle lijsttrekkers en zo’n 40% van onze parlementsleden. Enkel sp.a verzamelde meer vrouwelijke lijsttrekkers (8) dan mannelijke (6). Politica’s hebben uw steun dus nog steeds nodig.

De Belgische vrouwenorganisaties vragen ook steun aan vrouwelijke politici na de verkiezingen. “Laten we er 50/50 van maken” moet de richtlijn worden bij de vorming van de nieuwe regeringen en hun kabinetten. Zo worden vrouwen en mannen eindelijk gelijk en onze regeringen nog beter. Want diversiteit brengt succes.

Deze regeringen moeten werk maken van een kwalitatief sterk genderbeleid. zij-kant stelt vast dat vooral progressieve partijen gelijkheid v/m hoog in het vaandel dragen. Stem daarom op 25 mei niet alleen vrouw, maar ook progressief.

De campagne kan gelukkig op veel bijval van onze politici rekenen. Zowel de voorzitters van Groen, sp.a, CD&V, Ecolo en Open Vld ondertekenden de oproep. Opvallend: voor N-VA tekende enkel senatrice Annemie Charlier. De partij heeft dan ook maar één vrouwelijke lijsttrekker. De lijst met ondertekenaars vind je op de website van De Standaard.

Vrouw trekt een derde van kieslijsten

De kieslijsten voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen werden intussen ingediend. De lijsttrekkers van alle partijen zijn nu gekend. zij-kant stelt tevreden vast dat de vervrouwelijking van de politiek zich langzaam doorzet.

31% van de lijsten (of 26 op 111) wordt getrokken door een vrouw. Het gaat vooral om vrouwen die nu al een ministerfunctie uitoefenen, zoals Ingrid Lieten, Monica de Coninck, Maggie De Block of Joke Schauvliege, of vaste waarden die al enige bekendheid hebben. Bij de federale verkiezingen van 2010 ging het nog maar om 24,5% vrouwelijke lijsttrekkers. De Vlaamse en Europese lijsten werden in 2009 door 23,4% vrouwen geleid. Niettemin blijft de gemiddelde lijsttrekker een man van in de vijftig die al een tijdje actief is in de politiek.

Enkel progressieve partijen nemen gelijkheid v/m ernstig

We zien een groot verschil tussen de partijen in het aantal vrouwelijke lijsttrekkers. sp.a zorgde naar aanleiding van de komende verkiezingen voor een unicum: de partij verzamelde meer vrouwelijke (8) dan mannelijke (6) lijsttrekkers. In Antwerpen was het zelfs behoorlijk puzzelen om al het vrouwelijk talent een goede plaats te geven. Onze voorspelling bij de invoering van de quotawetten, dat “deze wet ooit in het voordeel van mannen zou spelen” lijkt dus uit te komen. sp.a verzilvert nu de inspanningen die ze in het verleden leverde om vrouwelijke en mannelijke politici gelijke kansen te bieden. De partij toont dat ze gelijkheid v/m ernstig neemt.

Bij andere partijen is de strijd verre van gestreden en komen vrouwen nog vaak op de tweede plaats.Uitgerekend de partij die verandering predikt, scoort het slechtst wat vrouwelijke vertegenwoordiging betreft. Slechts een vrouw wist zich tot lijsttrekker te benoemen. Verandering lijkt hier dus geen synoniem voor vooruitgang.

Ben je benieuwd naar de inspanningen van andere partijen? Onderstaand filmpje biedt een verhelderend overzicht:We hopen dat de goede uitgangspositie van de vrouwelijke lijsttrekkers zich weerspiegelt in de verkiezingsuitslag en dat de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in de parlementen na 25 mei een feit wordt. Bij de regeringsvormingen moet de 50/50-verdeling ook regel worden bij de aanduiding van de ministerposten.

10 punten voor meer gelijkheid v/m

zij-kant brengt naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei 2014 haar beleidsvoorstellen voor meer gelijkheid v/m. Dit 10-puntenprogramma vertaalt onze prioriteiten voor de volgende legislatuur. We pleiten voor:
1. meer vrouwen in het beleid, zodat een meer vrouwvriendelijk beleid gevoerd wordt
2. het dichten van de loonkloof v/m
3. meer evenwicht tussen werk en privé
4. een genderneutrale opvoeding
5. het einde van het geweld op vrouwen
6. de doeltreffende aanpak van seksisme
7. het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap
8. de vrije keuze bij de naamgeving van kinderen
9. gelijke rechten voor meemoeders
10. toegankelijke gezondheidszorg.

Lees onze beleidsvoorstellen voor meer informatie over deze tien punten.

Lees onze kleine gids voor een groter v/m evenwicht met onze beleidsvoorstellen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Vrouwenraad en Instituut stellen prioriteiten voor

Ook de Nederlandstalige Vrouwenraad en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) stellen hun memoranda voor de verkiezingen van 2014 voor aan het grote publiek. Het memorandum van de Vrouwenraad werd in samenwerking met de verschillende vrouwenbewegingen in Vlaanderen opgesteld. Het vertaalt dus de gezamenlijke prioriteiten van een breed veld aan organisaties die rond vrouwenrechten actief zijn.

Het IGVM vormt dan weer een unieke instelling die zich enkel aan genderthema's wijdt. Mensen kunnen er een klacht indienen wanneer zij het slachtoffer van discriminatie op basis van geslacht denken te zijn. Regelmatig formuleert het IGVM aanbevelingen aan de overheid om de gelijkheid tussen vrouw en man verder te versterken. Het is dus perfect thuis in de huidige wetgeving rond gender.

Uiteraard wordt in beide memoranda veel aandacht besteed aan thema’s die zij-kant nauw aan het hart liggen. Toekomstige beleidsmakers vinden er aanbevelingen voor:
> een kleinere loon- en pensioenkloof
> een leefbare combinatie van werk en privéleven
> betere werkomstandigheden voor vrouwen
> een einde aan het geweld op vrouwen
> een meer evenwichtige deelname van vrouwen aan de besluitvorming in alle domeinen
> een genuanceerde beeldvorming rond vrouwen en mannen

Daarnaast wordt de rol van vrouwen in duurzame ontwikkeling en in vredesprocessen belicht. De Vrouwenraad spoort België en Europa ook aan om verder te werken aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie. Dit vereist o.a. een sociaal Europa dat, in plaats van te bezuinigen, investeert in mensen. Het IGVM besteedt extra aandacht aan het wegwerken van de bestaande discriminatie v/m bij de naamgeving van kinderen.

Lees het volledige memorandum van de Vrouwenraad en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.


Op deze site vind je
> argumenten om voor vrouwen te stemmen
> wettelijke regelingen over de quota
> historisch overzicht van de stem vrouw-campagnes
> hoe ook jij onze Stem Vrouw-oproep mee kan ondersteunen

 

(c) Stem Vrouw is een initiatief van met de medewerking van

Based on CMS.NET engine (c) 2007 made by S-DATA NV [www.s-data.be]