Memorandum verkiezingen 26 mei

Memorandum verkiezingen 26 mei

10 PUNTENPLAN

zij-kant stelt voor:

  1. Een verhoging van de wettelijke quota in de raden van bestuur en directiecomités van alle beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven én in alle uitvoerende politieke organen (regeringen, deputaties, schepencolleges) naar een minimale vertegenwoordiging van 40 % voor beide geslachten, met het oog op het streven van een 50/50 genderevenwicht.
  2. Een volledige terugbetaling van anticonceptie voor vrouwen en mannen.
  3. Een alleenstaanden-toets waarbij elke nieuwe beleidsbeslissing moet getoetst worden aan het effect dat zij heeft op alleenstaanden, vrouwen en mannen, mensen met en zonder kinderen, jong en minder jong.
  4. Een nauwkeuriger controle van de loonkloofwet en bij inbreuken een betere sanctionering door de bevoegde controle- en inspectiediensten.
  5. Een pensioenkloofwet die zorgt voor gelijkheid in de pensioenen van vrouwen en mannen.
  6. Een betere moederschapsbescherming door de vergoeding op te trekken en door afwezigheden tijdens de zes weken voorafgaand aan de geboorte niet te beschouwen als (prenatale) moederschapsrust – ook voor zwangere zelfstandigen.
  7. Gratis kinderopvang voor iedereen. In de aanloop hiernaar maken we kinderopvang 100% fiscaal aftrekbaar en overal inkomens gerelateerd.
  8. De straffeloosheid van grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. De drempel om een klacht neer te leggen, moet kleiner worden. Ook dienen de seponeringsgronden voor deze zaken te worden herzien.
  9. Dat we blijvend inzetten op vormingen inzake partnergeweld voor alle professionelen die hiermee in contact kunnen komen (dokters, verplegers, politie…). De bestrijding van partnergeweld moet prioritair zijn in elke politiezone.
  10. Een omvorming van het ouderschapsverlof naar het Zweeds model waarbij vaders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Zo krijgen ouders samen 480 dagen verlof. Hiervan zijn er 90 dagen exclusief gereserveerd voor de moeder en 90 dagen exclusief gereserveerd voor de vader of meeouder. Over de rest van het verlof beslissen beide ouders samen.

 

Ook de Vrouwenraad heeft, in samenwerking met andere vrouwenorganisaties, een verkiezingsmemorandum opgesteld voor zowel de Vlaamse als de federale verkiezingen.